I Corinthians 1:18-24: Destroying the Wisdom of the Wise

Study

I Corinthians 1:18-24: Destroying the Wisdom of the Wise
I Corinthians 1:18-24
Date: June 25, 2017 @ 11:00 am
Speaker: Tom Bruscha

Ⓒ Grace Bible Church | Warren, Michigan
rightlydividing.org
gracebiblechurchwarren.org

I Corinthians 1:18-24: Destroying the Wisdom of the Wise

by Tom Bruscha | June 25, 2017

Pin It on Pinterest